Onze gemeenschappen

Filantropische initiatieven en maatschappelijke acties

Wij zijn sociaal geëngageerd en ondersteunen initiatieven die culturele en sociale ontwikkeling in onze gemeenschappen promoten

Filantropische initiatieven

In 2011 richtten Sofina en haar familiale aandeelhouders het “Platform voor Opleiding en Talent” op, dat beschikt over een jaarbudget van 1.3 M EUR.

Het Platform identificeerde drie interventiepijlers:

1. De toekenning van beurzen aan Belgische universiteitsstudenten om hun de kans te geven hun opleiding te vervolmaken aan een gereputeerde buitenlandse universiteit.

2. De toekenning van beurzen aan jonge getalenteerde Belgische ambachtslieden ter ondersteuning van hun opleiding in erfgoedberoepen.

3. “Boost voor Talenten” om jongeren met een precaire sociale achtergrond een geslaagde overgang te helpen maken van secundair naar hoger onderwijs.

Begin 2020 besliste Sofina om langdurig steun te verlenen aan een organisatie die actief is in Cambodja, vooral op het gebied van onderwijs: Temple Garden Foundation.

Tegen de achtergrond van de Covid-19-pandemie steunde Sofina een Indiaas initiatief dat wordt geleid door lokale investeringspartners, Action Covid-19 Team (ACT Grants).

Sofina lanceerde eveneens het Sofina Covid Solidarity Fund, een fonds van +20mln EUR om het hoofd te bieden aan de negatieve gevolgen van de mondiale Covid-19-pandemie, in verband met twee sleuteldomeinen die direct gelinkt zijn aan de focussectoren van Sofina: specifieke uitdagingen in gezondheidszorgsystemen en -diensten, en de digitale kloof in het onderwijs.

Onze maatschappelijke acties

Local volunteering programme

Sofina biedt haar medewerkers een betaalde verlofdag aan per jaar met als doel hun hulp te verlenen, samen met minimaal twee andere collega’s, aan een liefdadigheidsorganisatie. Wanneer de werkdag besteed voor de liefdadigheidsorganisatie buiten de werkuren valt, verbindt Sofina zich ertoe 500 EUR te schenken aan de organisatie. Naar aanleiding van de pandemie laat Sofina haar medewerkers ook toe een halve dag per week aan vrijwilligerswerk te besteden.

Matching gift programme

Sofina verbindt zich ertoe hetzelfde bedrag te schenken als datgene dat door haar medewerkers wordt geschonken aan liefdadigheidsorganisaties tot het bedrag van 500 EUR/jaar per werknemer.

Interne ophalingen en recyclage

Interne ophalingen van kledij, speelgoed en voedsel voor liefdadigheidsorganisaties worden in onze kantoren te Brussel en Luxemburg georganiseerd.

Ook inzamelacties van IT-materiaal om er de recyclage van te verzekeren worden in ons kantoor te Brussel georganiseerd in samenwerking met Natuurpunt, een vereniging zonder winstoogmerk die voor elke opgehaald toestel een boom plant of voorziet in het behoud van 1m2 bos.

Wij promoten en ondersteunen ondernemingszin en bedrijfscreatie

Wij ondersteunen Capital, een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door Hassan Al Hilou, door gratis het gebouw van Sofina dat gelegen is aan de Antwerpselaan in Brussel ter beschikking te stellen. De missie van Capital bestaat erin verschillende non-profit-organisaties te verenigen die de integratie van jongeren door scholing en het contact met de arbeidsmarkt als gezamenlijke doelstelling hebben.

Compliance en governance

Wij zijn aandachtig voor de ontwikkelingen in de regelgeving en hanteren hoge ethische standaarden

Wij volgen op de voet de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in de regio’s waar wij actief zijn.

Wij controleren nauwgezet of de investeringsstructuur en -beleid van onze portefeuille en doelondernemingen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Wij eerbiedigen internationale regels en voorschriften inzake rechten van de mens en van het kind, het bestrijden van corruptie en witwas.

Sofina’s Gedragscode vormt de kern van deze engagementen. De Gedragscode drukt de waarden uit van de Vennootschap en verzekert dat alle medewerkers deze principes toepassen.

De Dealing Code van Sofina verschaft een kader aan werknemers en adviseurs om te verzekeren dat de verordening marktmisbruik wordt geëerbiedigd.

Zowel de Gedragscode als de Dealing Code worden voorgesteld aan elke nieuwkomer en alle werknemers dienen eenmaal per jaar een compliance training te volgen en de compliance-vragenlijst in te vullen. De Compliance Officer verzekert dat beide codes effectief worden toegepast.

Wij streven ernaar de beste deugdelijke bestuurspraktijken ten uitvoer te leggen op alle niveaus

Onze governance-praktijken op het niveau van Sofina (samenstelling van de Raad, comités van de Raad, beslissingsproces op het niveau van het management) en binnen de relatie met onze stakeholders stellen elke partij in staat haar rol ten volle te spelen en haar verantwoordelijkheden op te nemen.

Wij vermijden elk belangenconflict of schijn van belangenconflicten door transparantie en een proactieve aanpak van elke mogelijke situatie van belangenconflict.