Onze principes en overtuigingen

Purpose & Patience, de twee waarden die Sofina richting geven bij haar investeringen, zijn ook van toepassing op de aanpak van Sofina ten aanzien van Ecologische, Sociale en Governance (“ESG”) aspecten. Als minderheidsinvesteerder op de lange termijn werkt Sofina aan relaties met partners die onze waarden delen en die duurzaamheid in hun ondernemingen bewaken door goede governance-principes, aandacht voor menselijk kapitaal en hun ecologische voetafdruk, en die er nadruk op leggen dat hun bedrijf een positieve impact heeft op de Verenidge Naties Duurzame Ontwikkelings Doelen (de “SDG’s”).

De principes die aan de basis liggen van ESG staan al langer centraal in Sofina’s strategie. Sofina formaliseerde deze door middel van zes principes en overtuigingen – hieronder hernomen – die het kompas vormen van haar ESG-traject.

Duurzame groei

Het engagement om langdurige waarde te creëren staat centraal in de cultuur van Sofina. Onze rol als aandeelhouder en investeerder op de lange termijn bestaat erin om duurzame groei te bevorderen. Wij geloven dat het gevolg van onze handelingen en die van onze portefeuillebedrijven evalueren over alle maatschappelijke en ecologische dimensies, en een positieve impact hebben op onze gemeenschappen, het fundament is van elke duurzame waardecreatie.

Risicoreductie en waardecreatie

ESG-vraagstukken zijn en blijven één van de belangrijkste uitdagingen dit decennium. Deze uitdaging, net zoals vroegere uitdagingen, brengt risico’s en opportuniteiten met zich mee. Het is onze doelstelling om de risico’s te verminderen en de opportuniteiten te verwelkomen, omdat wij geloven dat aandacht schenken aan ESG-vraagstukken risico vermindert en waarde creëert, en tegelijkertijd een positieve impact teweegbrengt voor de maatschappij.

Voor alle stakeholders

Wij zijn niet van oordeel dat er een compromis dient gemaakt te worden tussen het rendement op investeringen en verantwoord investeren. Ook zijn wij ervan overtuigd dat om duurzaam rendement te behalen, wij de waarde moeten verhogen die onze activiteiten bijdragen aan al onze stakeholders.

Een proces en een traject

Het maximaliseren van de impact van onze bedrijfsvoering voor onze stakeholders is een continu proces en een traject, meer dan een te bereiken bestemming. Ons engagement bestaat erin het traject te volgen en vooruitgang te boeken. Wij zullen daarom jaarlijks verslag uitbrengen over onze verwezenlijkingen en engageren ons tot positieve verandering.

Erkenning en respect voor verschillen

Als een wereldwijde investeerder erkennen wij dat ESG-vraagstukken, hoewel wereldwijd relevant, niet dezelfde uitdrukking zullen vinden in de regio’s en sectoren waarin wij actief zijn. Onze aanpak zal zulke verschillen erkennen en respecteren, terwijl ons engagement ten aanzien van vooruitgang onveranderd zal blijven.

Inspiratie voor onze portefeuille

Onze ESG-engagementen betreffen ook een verbintenis aangegaan door iedereen die bij Sofina werkt. Wij geloven dat Sofina actie moet ondernemen rond ESG-vraagstukken en een inspiratie moet zijn voor onze portefeuillebedrijven die actief zijn in sectoren waarin het betrekken van ESG-overwegingen bij de besluitvorming een grotere uitdaging is.