Rapports semestriels

2022

Rapport financier semestriel 2022 – 06/09/2022

2021

Rapport financier semestriel 2021 – 02/09/2021

2020

Rapport financier semestriel 2020 – 03/09/2020

2019 et avant

Rapport financier semestriel 2019 – 5/09/2019
Rapport financier semestriel 2018 – 6/09/2018
Rapport financier semestriel 2017 – 7/09/2017
Rapport financier semestriel 2016 – 5/09/2016
Rapport financier semestriel 2015 – 10/09/2015
Rapport financier semestriel 2014 – 28/08/2014
Rapport financier semestriel 2013 – 29/08/2013
Rapport financier semestriel 2012 – 30/08/2012
Rapport financier semestriel 2011 – 26/08/2011
Rapport financier semestriel 2010 – 27/08/2010
Rapport financier semestriel 2009 – 28/08/2009