Disclaimer

Toegang tot de Sofina website veronderstelt dat de gebruiker het volgende aanvaardt.

Sofina spant zich in om de betrouwbaarheid en het bijhouden te verzekeren van de gegevens die op haar site worden vermeld. Toch kunnen er vergissingen of vergetelheden optreden. De vennootschap vraagt de lezer haar daarvoor te willen verontschuldigen, ook al ligt de fout niet noodzakelijk bij haar. Er is bijgevolg geen enkele waarborg van de kant van Sofina dat de gepubliceerde gegevens juist, volledig en actueel zijn.

Zij wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van de geleverde informatie, of voor de afwezigheid of het achterhaalde karakter ervan. Sofina behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor op gelijk welk ogenblik de inhoud van haar website te wijzigen. De Sofina-site mag geenszins worden beschouwd als een element van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op het aandeel Sofina of op de roerende waarden die het vermeldt.

Voor wat de bescherming van de persoonlijke gegevens betreft, voert Sofina het volgende beleid :

  • Zij neemt alle noodzakelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonlijke gegevens die haar kunnen toekomen in het kader van de raadpleging van haar website. Zijn kan er niettemin over beschikken, met inachtname van de wet van 8 december 1992 op de persoonlijke levenssfeer.
  • Iedereen heeft het recht kennis te nemen van alle gegevens in het bezit van Sofina die op hem of haar betrekking hebben. Het Secretariaat-Generaal van de vennootschap kan daartoe te allen tijde worden gecontacteerd op het telefoonnummer 32.2.551.06.37 of het faxnummer 32.2.513.96.45. Desgevallend zal Sofina de persoonlijke gegevens wijzigen, als de betrokken personen dat vragen en als hun verzoek gerechtvaardigd is.
  • Sofina verbindt zich ertoe de bijeengebrachte persoonlijke gegevens niet de gebruiken voor welk commercieel doel ook.

De enige officiële domeinnaam die door Sofina gebruikt wordt in haar e-mail verkeer of op andere elektronische platforms is sofinagroup.com. Elke andere domeinnaam is frauduleus en is niet afkomstig van Sofina.

Bovendien worden al onze vacatures vermeld op de Team-pagina van onze website, onder Careers. Als een jobaanbieding die u werd aangeboden daar niet vermeld staat, is deze niet legitiem.

Tenslotte benadert Sofina nooit particulieren om hen financiële diensten aan te bieden.