Sofina als verantwoordelijk investeerder

Onze ambitie

Door het onderschrijven van de UNPRI sinds 2019 en om onze duurzaamheidsambities te realiseren als verantwoordelijke investeerder, houden wij rekening met ESG-criteria in ons investeringsproces. Dit werd geformaliseerd in een Beleid Verantwoordelijk Investeren dat Sofina Direct en Sofina Private Funds omvat, en dat betrekking heeft op alle stadia vanaf de start van een investering tot de exit.

Sofina Direct – Beleid per kernstadium van de investeringscyclus

goal-white-icon

STARTEN EN BEOORDELEN

Het vinden van investeringsopportuniteiten in onze focussectoren.

Evalueren van investeringsopportuniteiten door gebruik van ons ESG framework dat ons toelaat een positieve screening¹ te verrichten van de te beoordelen onderneming:

  • of de onderneming een bijdrage levert aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen door middel van haar producten en diensten (what); en

  • de ESG prestatie van haar activiteiten (how).

→ Sectorspecifiekenormen afkomstig uit de SASB- standaard² worden momenteel geïntegreerd in ons proces voor ESG-due diligence, om tot een meer systematische beoordeling te komen van materiële ESG-risico’s en duurzaamheidsimpacts met betrekking tot potentiële investeringen.

goal-white-icon

UITVOEREN

De investeringsbeslissing wordt uitgevoerd met inachtneming van:

• de bijdrage van de onderneming aan maatschappelijke uitdagingen (what);

• de ESG-prestatie van de onderneming.

Actieplannen worden met de onderneming afgesproken om de bevindingen van de ESG-due diligence aan te pakken (dwz. risico’s en opportuniteiten verbonden met ESG).

goal-white-icon

BEHEREN

Onze aandeelhouderspositie en ons mandaat in de raad van bestuur te baat nemen om expertise te delen over ESG-aspecten, de ESG-prestatie van ondernemingen op te volgen, rapportering aan te moedigen en hulpmiddelen ter verbetering van de ESG-prestatie te suggereren om verandering te suggereren (onder andere door middel van sustainability roadmaps).

Onze invloed als minderheidsaandeelhouder varieert, maar wij engageren ons om ESG-initiatieven te promoten in de bestuursorganen. Voor investeringen waar beperkte governancerechten gelden, leggen wij de klemtoon op het opvolgen van vooruitgang en het promoten van ESG-aspecten op daartoe passende fora.

goal-white-icon

EXIT

Rekening houden met ESG-overwegingen tijdens onze exit, afhankelijk van ons aandeelhoudersbelang en onze invloed als minderheidsaandeelhouder.

Opbrengsten herinvesteren in ondernemingen die maatschappelijke uitdagingen aanpakken en/of met een betere ESG-prestatie.

SUSTAINABILITY ROADMAPS – ONS INSTRUMENT OM VOORUITGANG IN ESG BIJ ONZE PORTEFEUILLEBEDRIJVEN TE METEN

Sinds 2022 betrekken wij een selectie van portefeuillebedrijven bij het opstellen van sustainability roadmaps om hun ambitie en doelstellingen te def iniëren met betrekking tot bepaalde duurzaamheidsaspecten (bijv. klimaat en biodiversiteit, gelijke verloning van mannen en vrouwen, diversiteit en inclusie, enz.) en KPI’s om de vooruitgang op hun vastgelegde doelen op te volgen. Wij kozen voor een bedrijfsspecifieke aanpak met een focus op voor het bedrijf materiële ESG-aspecten, zijn bedrijfsmodel en stakeholders om een gemeenschappelijke visie op ESG-prioriteiten tussen Sofina en de portefeuillebedrijven mogelijk te maken.

In 2023 werkten wij verder aan de oefening van sustainability roadmaps voor deze 14 Europese bedrijven. Over het algemeen zien wij dat bedrijven vooruit- gang boeken op hun doelen, zij het ongelijk verdeeld over bedrijven. De meeste roadmaps geven prioriteit aan onderwerpen die verband houden met mensen (bv. gezondheid en veiligheid van werknemers, diversiteit en inclusie) en milieu (bijv. broeikasgasemissies, logistieke keten en afval) en de meeste bedrijven hebben speciale teams die zich bezighouden met duurzaamheidsthema’s. In 2024 breiden wij deze oefening uit naar bijkomende portefeuillebedrijven met als prioriteit wetenschappelijk onderbouwde (science-based) klimaatdoelstellingen vast te leggen in overeenstemming met onze koolstofstrategie.

Verder zijn wij van mening dat de Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”) zal dienen als gemeenschappelijk raamwerk voor Europese portefeuillebedrijven die onder het toepassings- gebied van de richtlijn vallen, zodat zij materiële onderwerpen kunnen identificeren, de nodige actieplannen ontwikkelen en jaarlijks verslag uitbrengen over hun vooruitgang. Terwijl Sofina haar eigen traject voor conformiteit met CSRD lanceert, ondersteunen wij ook onze portefeuillebe-drijven bij de invoering van CSRD door middel van kennisdeling en het opvolgen van vooruitgang in onze rol als bestuurders en actieve aandeelhouders.

1  Het begrip “positieve screening” wordt gedefinieerd in de introductiegids voor verantwoordelijk investeren van de PRI.

2  SASB (Sustainable Accounting Standards Board) legt sectoriële duurzaamheidsnormen vast voor 77 sectoren. Deze normen leveren de maatstaven en leidende principes over risico’s en opportunititeiten inzake duurzaamheid die redelijkerwijze de kasstromen, toegang tot financiering of kapitaalkost van een bedrijf kunnen beïnvloeden op korte, middellange of lange termijn.

Sofina Private Funds – Beleid per kernstadium van de investeringscyclus

Onze aanpak voor Sofina Private Funds verschilt van deze voor Sofina Direct, aangezien wij geen beslissingsmacht hebben over de directe activiteiten van de portefeuillebedrijven die onder het beheer zijn van de General Partners.

goal-white-icon

STARTEN EN EVALUEREN

General Partners evalueren over twee belangrijke dimensies:

  • evaluatie van diens engagement ten aanzien van verantwoordelijk investeren en de graad waarmee de General Partner ESG-overwegingen in het investeringsproces integreert;

  • evaluatie van de wijze waarop ESG- aspecten in de activiteiten van de General Partners worden ingevoerd.

goal-white-icon

UITVOEREN

De investeringsbeslissing gebeurt met inachtneming van het resultaat van de ESG-evaluatie.

“Meest begunstigde natie”-clausules die ESG-engagementen bevatten worden verkozen waar het kan.

goal-white-icon

BEHEREN

ESG-aspecten worden geanalyseerd tijdens de beoordeling van de fondsprestatie.

Tijdens onze interacties met de General Partners en via onze aanwezigheid in Algemene Vergarderingen moedigen wij de General Partner aan om de best mogelijke ESG-praktijken toe te passen.

Indien nodig worden onze bezwaren geuit aan het adres van de relevante bestuursorganen van de fondsen.

goal-white-icon

EXIT

ESG-factoren worden in rekening gebracht afhankelijk van hoe actief de General Partner ESG-criteria in de investeringen nastreeft.