Duurzaamheid in onze activiteiten

Ecologisch aspect

Wij spannen ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen

Wij meten jaarlijks de ecologische voetafdruk van onze operaties en leggen concrete doelstellingen vast om al onze CO2-emissies te verkleinen en te compenseren

Wij moedigen ecologische mobiliteitsalternatieven aan via

  • onze “sustainable travel policy“, dat het gebruik van de trein en carpooling, de keuze van ecologische accommodatie, de verhoging van het aantal virtuele vergaderingen en de compensatie van resterende emissies aanmoedigt
  • ons duurzaam mobiliteitsbeleid, dat het gebruik van openbaar vervoer, e-bikes, gedeelde mobiliteit aanmoedigt en bedrijfswagens met lage CO2 uitstoot bevordert.

Wij ontwikkelen ecologische activiteiten en praktijken door

 

  • het aantal papierafdrukken te verminderen
  • recyclagebakken in onze kantoren te plaatsen
  • systematisch te kiezen voor duurzame oplossingen in onze kantoren (niet-wegwerpbaar bestek, waterfonteinen, enz.).

Wij verhogen het bewustzijn rond ecologische vraagstukken

Wij moedigen onze stakeholders aan om een proactieve houding rond ecologische vraagstukken aan te nemen

Wij lanceren interne initiatieven om het bewustzijn over het milieu te verhogen

Sociaal aspect

Onze medewerkers

Menselijke relaties staan centraal in onze missie en onze medewerkers zijn cruciaal in de organisatie. Onze geprefereerde toegang tot aantrekkelijke investeringsmogelijkheden is bovendien sterk afhankelijk van onze diverse teams, die een weerspiegeling zijn van de wereld waarin wij investeren. Het zijn sleutelfiguren met hun zakelijke relaties. Onze  menselijke aanpak en ons uitgebreid zakelijk netwerk vormen de kern van ons succesvol traject. Het is daarom belangrijk dat Sofina ervoor zorgt dat wij voldoende gekwalificeerd en gediversifieerd talent kunnen aantrekken en behouden.

ONZE WERKNEMERS

 

87 collega’s in drie kantoren 

 

 

GERICHT OP GROEI EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

 

Flexibel and gemotiveerd 

Leren en evolueren 

Training en ontwikkeling 

EEN DIVERSE WERKOMGEVING

 

“One Team-engagement” 

 

Diversiteit en inclusiviteit :

Diversiteit in nationaliteit 

Diversiteit in gender 

Diversiteit in leeftijd 

FULFILLING WORKPLACE AND FAVOURABLE WORKING ENVIRONMENT

 

Welzijn en teambuilding 

Comfortabele en moderne kantoren 

Balans tussen werk en privé 

Zorgverzekering 

Maatschappelijke initiatieven en vrijwilligerswerk 

Positieve impact in de gemeenschap  

Bestuursaspect

Wij zijn aandachtig voor de ontwikkelingen in de regelgeving en hanteren hoge ethische standaarden

Wij volgen op de voet de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in de regio’s waar wij actief zijn.

Wij controleren nauwgezet of de investeringsstructuur en -beleid van onze portefeuille en doelondernemingen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij eerbiedigen internationale regels en voorschriften inzake rechten van de mens en van het kind, het bestrijden van corruptie en witwas.

Sofina’s Gedragscode vormt de kern van deze engagementen. De Gedragscode drukt de waarden uit van de Vennootschap en verzekert dat alle medewerkers en Bestuurders deze principes toepassen.

De Dealing Code van Sofina verschaft een kader aan werknemers en adviseurs om te verzekeren dat de verordening marktmisbruik wordt geëerbiedigd.

Zowel de Gedragscode als de Dealing Code worden voorgesteld aan elke nieuwkomer en alle werknemers dienen eenmaal per jaar een compliance training te volgen en de compliance-vragenlijst in te vullen. De Compliance Officer verzekert dat beide codes effectief worden toegepast.

Wij streven ernaar de beste deugdelijke bestuurspraktijken ten uitvoer te leggen op alle niveaus

Onze governance-praktijken op het niveau van Sofina (samenstelling van de Raad, comités van de Raad, beslissingsproces op het niveau van het management) en binnen de relatie met onze stakeholders stellen elke partij in staat haar rol ten volle te spelen en haar verantwoordelijkheden op te nemen.

Wij vermijden elk belangenconflict of schijn van belangenconflicten door transparantie en een proactieve aanpak van elke mogelijke situatie van belangenconflict.

Onze gemeenschappen

Onze gemeenschappen acties

Local volunteering programme

Sofina biedt haar medewerkers een betaalde verlofdag aan per jaar met als doel hun hulp te verlenen, samen met minimaal twee andere collega’s, aan een liefdadigheidsorganisatie. Wanneer de werkdag besteed voor de liefdadigheidsorganisatie buiten de werkuren valt, verbindt Sofina zich ertoe 500 EUR te schenken aan de organisatie. Naar aanleiding van de pandemie laat Sofina haar medewerkers ook toe een halve dag per week aan vrijwilligerswerk te besteden.

Matching gift programme

Sofina verbindt zich ertoe hetzelfde bedrag te schenken als datgene dat door haar medewerkers wordt geschonken aan liefdadigheidsorganisaties tot het bedrag van 500 EUR/jaar per werknemer.

Collectes internes et recyclage

Interne ophalingen van kledij, speelgoed en voedsel voor liefdadigheidsorganisaties worden in onze drie kantoren georganiseerd.

Ook inzamelacties van IT-materiaal om er de recyclage van te verzekeren worden in ons kantoor te Brussel georganiseerd in samenwerking met Natuurpunt, een vereniging zonder winstoogmerk die voor elke opgehaald toestel een boom plant of voorziet in het behoud van 1m2 bos.