Sofina Covid Solidarity Fund

De Covid-19-pandemie staat voor een crisis zonder weerga, die een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en die ernstige gevolgen heeft voor gemeenschappen overal ter wereld. Bovendien is de manier waarop gemeenschappen hiervan de gevolgen dragen, ook nog eens zeer uiteenlopend.

Aanvullend op haar bijdrage aan verschillende initiatieven in België en India, en gezien zij getroffen wordt door de grote variatie aan impact van de pandemie op gemeenschappen in de regio’s waar zij actief is, lanceerde Sofina het Sofina Covid Solidarity Fund, geleid door de Koning Boudewijnstichting.

Missie

In overeenstemming met de betrachtingen van haar belanghebbenden en de strategische richting van de onderneming, wenst het Sofina Covid Solidarity Fund een antwoord te bieden op de negatieve gevolgen van de wereldwijde Covid-19-pandemie in twee sleuteldomeinen die met haar focussectoren verband houden: specifieke uitdagingen in gezondheidszorgsystemen en -diensten, en de digitale kloof in het onderwijs.

Op initiatief van het management team heeft Sofina zich verbonden om 20 mln EUR uit te trekken – met aanvullende bijdragen van het management team en leden van de Raad – om steun te bieden aan projecten geselecteerd door het Sofina Covid Solidarity Fund gedurende een gerichte looptijd van twee jaar die eindigt medio 2022.

Onze financieringsprioriteiten – Digitaal onderwijs en Gezondheidszorg

Sofina’s investeringsfilosofie gaat uit van de opvatting dat sectorkennis bijdraagt tot de waarde die de investeerder toevoegt. In overeenstemming met dit leidend principe zal het Fonds de klemtoon leggen op thema’s die tot de kern van Sofina’s activiteiten behoren, zoals onderwijs, digitale transformatie en gezondheidszorg.

Het Fonds verstrekt donaties voor een minimumbedrag van 500.000 EUR aan non-profit-initiatieven, -organisaties en –projecten die een antwoord willen bieden op de volgende sleutelthema’s die de pandemie heeft verergerd:

 • De digitale kloof in het onderwijs
 • Specifieke uitdagingen in gezondheidszorgsystemen en -diensten gebonden aan de pandemie.

De donaties van het Fonds zijn gericht op de geografische regio’s waar Sofina lokaal aanwezig en actief is, met een focus op West-Europa, India en Singapore.

Projecten ondersteund door het Sofina Covid Solidarity Fund

Agir pour l’école

Agir Pour l’École (“Agir”) is een organisatie die al meer dan tien jaar actief is in Frankrijk en die programma’s heeft ontwikkeld voor het bestrijden van ongelijkheden in het leesonderwijs in de eerste schooljaren (5-6 jaar). Het programma werd in zowat 550 klaslokalen ingevoerd in het hele land. Sinds 2016 biedt Agir een applicatie aan om de doeltreffendheid van het lesgeven van de leerkrachten te vergroten.
Agir benarderde het Sofina Covid Solidarity Fund, via onze gemeenschappelijke relatie met de Epic Foundation, om de ontwikkeling en uitvoering van hun buitenschoolse leesonderwijsprogramma financieel te ondersteunen.

StepOne

StepOne is een inclusief, toegankelijk en betaalbaar telegezondheidsplatform, dat werd gelanceerd als antwoord op de Covid-19-crisis in India. De organisatie biedt de burger toegang tot gezondheidszorg via diverse media (hulplijnen, WhatsApp en internet). Doorgaans krijgen mensen die verdacht worden besmet te zijn met het Covid-19-virus of die positief getest zijn een oproepnummer waarop ze een zorgverlener kunnen bereiken (arts of gekwalificeerd ambulancier), die vervolgens de evolutie van hun syptomen opvolgt en hen begeleid naarmate de ziekte vordert. Aanvankelijk bood het platform voornamelijk counseling aan, maar geleidelijk aan werden de aangeboden diensten uitgebreid. Deze omvatten nu geestelijke gezondheidsadviezen en het beheer van plasmadonoren en -ontvangers. Het instrument fungeert als ondersteuning en uitbreiding van de overheidsinfrastructuur en helpt verdere infecties en sterfgevallen te voorkomen.

De door StepOne voorgestelde oplossing heeft verschillende voordelen. Het is :

 • toegankelijk: de burgerinterface werkt via een gewoon telefoongesprek en de hulplijnen zijn gratis.
 • Inclusief: burgers die StepOne-hulplijnen bellen, hoeven niet geschoold of geletterd te zijn – de meeste hulplijnen ondersteunen alle lokale talen.
 • Betaalbaar: de diensten aangeboden door StepOne zijn betaalbaar (en advies is gratis) dankzij het gebruik van een groot vrijwilligerskorps en de verstrekking van medische diensten door de overheid of NGO’s.

Het bestendigen van het beroep van verpleegkundige

Tijdens de Covid-19-crisis bleven verpleegkundigen werken aan huis, in rusthuizen en in zorgcentra, bijna zonder middelen en in de schaduw. Het gesteunde project bestaat uit onderzoek naar de redenen voor het steeds terugkerende tekort aan verpleegkundigen in de gezondheidsinstellingen in Wallonië, Brussel en daarbuiten, en uit het aanreiken van oplossingen om hun aantal in de eerstelijnszorg te verhogen via drie assen:

 • Het aantal studenten dat hun studies verpleegkunde opgeeft verminderen, het aantal studenten in de opleiding verpleegkunden verhogen;
 • Het aantal verpleegkundigen in de eerstelijnszorg die opgeven tijdens hun eerste arbeidsjaar verminderen;
 • sociaal-politieke, pedagogische en management aanwijzigingen formuleren om het beroep aantrekkelijker te maken, maar ook meer gericht op de eerstelijnszorg.

Teach for All

Met het project “Don’t Stop Learning” ontwikkelt Teach For All een samenwerking tussen verschillende belanghebbenden om de continuïteit van het leren te waarborgen en de wederopbouw van onderwijssystemen na de Covid-19-pandemie te vergemakkelijken door digitale leervaardigheden te ontwikkelen. De bijdrage van het Sofina Covid Solidarity Fund aan deze samenwerking zal de uitbreiding van de werkzaamheden in West-Europa (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het VK) ondersteunen. De bijdrage zal de wereldwijde organisatie van Teach For All ook in staat stellen te leren hoe de digitale kloof kan worden overbrugd en technologie kan worden ingezet om het leren te versnellen.

EducIT & APE

Versnelde invoering van digitaal onderwijs op middelbare scholen
Dit project heeft tot doel de digitalisering in middelbare scholen in de Fédération Wallonie-Bruxelles te stimuleren. Samen zullen Agir pour l’Enseignement en EducIT zich richten op de systemische hefbomen die moeten worden geactiveerd om een kwalitative schaalvergroting te verwezenlijken. Dankzij haar ervaring in het veld en haar “Rentrée Numérique”-model zal EducIT de invoering van digitale technologie in scholen rechtstreeks ondersteunen (goedkeuring, opleiding en ondersteuning). Agir pour l’Enseignement zal de verschillende onderwijsnetwerken begeleiden (zowel de SeGEC als de andere actoren via workshops en gedetailleerde verslagen over de belangrijkste geleerde lessen). Op lange termijn wil dit project een impact hebben op het heel vrij secundair onderwijs in de Fédération Wallonie-Bruxelles, bijna 320 scholen, 21.000 leerkrachten en 215.000 leerlingen.

KEF India (Kaivalya)

Kaivalya Education Foundation (KEF) is een organisatie voor systeemtransformatie en gedragsverandering, die werkt aan de meest complexe problemen in het Indiase onderwijssysteem, met als doel de toekomstperspectieven voor kinderen te verbeteren.

Op basis van meer dan tien jaar ervaring in het openbaar onderwijs werkt KEF momenteel aan specifieke projecten die gericht zijn op leiders en leraren in het openbaar onderwijs om de leerresultaten van studenten te verbeteren door middel van (i) leiderschapsontwikkeling, (ii) procesverbetering en (iii) technologieontwikkeling. KEF is actief in 11 staten, werkt in 500.000 scholen en onderhoudt contacten met 390.000 leiders in het openbaar onderwijs. KEF impacteert 1,5 miljoen leraren en 87 miljoen kinderen.

Het Sofina Covid Solidarity Fund ondersteunt twee van dergelijke projecten dit erop gericht zijn een reeks strategieën voor “digitale prioriteiten” op twee pijlers te definiëren en uit te voeren: “permanente professionele ontwikkeling van leerkrachten in de 21e eeuw” en “onderwijskundig leiderschap in de 21e eeuw”. Het programma bouwt voort op de bestaande schaal van KEF en zal een directe impact hebben op 7.000 districts- en staatsambtenaren, 300.000 leraren en 1 miljoen kinderen, met als startpunt drie van de grootste deelstaten van India: Madhya Pradesh, Jharkhand en Odisha.

ACT Fund (Education)

De Covid-19 pandemie heeft de leerkloof in India verbreed en de leercrisis verdiept. Het heeft er ook toe bijgedragen dat meer gebruik wordt gemaakt van technologie voor permanent leren, zowel in als buiten het klaslokaal. Het Indiase EdTech ecosysteem heeft tot nu toe weinig aandacht gehad voor gezinnen met een laag inkomen. Echter, met de groeiende penetratie van smartphones en de toegenomen vraag van alle belanghebbenden, is er een unieke kans om EdTech in te zetten om India’s leercrisis op te lossen.

Het ACT Education Fund wordt gesteund door prestigieuze namen op het gebied van onderwijs, filantropie en investeringen en wil het Indiase ecosysteem van startende ondernemingen en durfkapitalisten die actief zijn in het onderwijs, aanboren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren in de lagere school en 75% van de meest achtergestelde bevolking van India in staat te stellen om zich met succes voor te bereiden op leven en werk door benutting van het potentieel van EdTech. Het ACT Education Fund streeft ernaar om meer dan tien miljoen EUR over vijf jaar uit te trekken om dit doel te bereiken.

The Red Pencil

De Covid-19 gezondheidscrisis leidt tot meer stress voor de hele bevolking. Kinderen en jongeren lopen het grootste risico, omdat zij waarschijnlijk minder goed met deze toegenomen stress kunnen omgaan, vooral als zij uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische achtergrond komen. Als deze kinderen en jongeren zich overweldigd voelen door te veel stressvolle gedachten en emoties, zijn zij niet in staat zich te concentreren op het leren en zich te ontwikkelen tot betrokken en welgevormde jonge volwassenen.

The Red Pencil is een internationale organisatie die psychosociale steun verleent door middel van kunsttherapieactiviteiten, zowel online als ter plaatse, voor kinderen en jongeren wier persoonlijke ontwikkeling, geestelijke gezondheid en welzijn ernstig zijn aangetast door de Covid-19-crisis. Om emotieregulatie te vergemakkelijken en emotionele intelligentie te ontwikkelen, zal The Red Pencil kunsttherapiesessies en workshops met kinderen en jongeren organiseren en verzorgers uitrusten met kunsttherapie-instrumenten en -technieken. Door dit initiatief te steunen, dragen wij op lange termijn bij tot de harmonieuze ontwikkeling van deze kinderen en jongeren in België, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Singapore en India, zodat zij op hun beurt betrokken kunnen worden bij hun gemeenschap.

Pratham Books / StoryWeaver

Pratham Book/StoryWeaver is een Indisch digitaal content-platform (www.storyweaver.org.in) dat open en gratis toegang geeft tot verhalenboeken. Als content creator wil StoryWeaver – via hun platform – nog meer kinderboeken creëren en verdelen in verschillende Indische talen.

Geconfronteerd met de plotselinge sluiting van de scholen, als gevolg van de Covid-19-pandemie, reageerde StoryWeaver door gebruiksvriendelijke onderwijs- en leerprogramma’s aan te bieden op basis van hun bestaande materiaal. Met de financiële steun van het Sofina Covid Solidarity Fund wil StoryWeaver hun bestaande basisschoolprogramma’s van geletterdheid, wetenschappen en wiskunde opkrikken. StoryWeaver zal ook nieuw materiaal ontwikkelen dat pedagogisch verantwoord is en bovendien zal gekoppeld worden aan het Indisch onderwijskader in enkele sleuteltalen. Ze zullen ook ondersteunend materiaal creëren voor leraren en opvoeders. Alle inhoud zal online, offline en op kanalen met een lage bandbreedte zoals WhatsApp of tv uitgezonden worden.

Hygieia

Inzicht in en aanpak van de SARS-CoV-2-pandemie met systeembiologie en network medicine

De huidige pandemie van virusinfectie heeft ons niet voorbereid op enorme logistieke, medische en menselijke uitdagingen. Dit is grotendeels te wijten aan aanzienlijke hiaten in de kennis van de biologie van het SARS-coV-2-virus, de ecologie van zijn verspreiding, de individuele determinanten van de immuunrespons ertegen en van zijn pathogeniteit in menselijke weefsels, die allemaal bijdragen aan de heterogeniteit van de presentatie van de klinische ziekte van Covid-19.

De uitdagingen die wereldwijd op de volksgezondheid blijven wegen, vragen ​​om ontwrichtende strategieën om het probleem aan te pakken. Een multidisciplinair team van de Cliniques universitaires Saint-Luc en de UCLouvain Gezondheidswetenschappen Sector stellen voor om een ​​holistische benadering te ontwikkelen op basis van systeembiologie om nieuwe pathogene mechanismen van de ziekte te ontdekken en geïndividualiseerde, efficiëntere behandelingen te identificeren. Met dit baanbrekende project, Hygieia genaamd, zullen ze een pijplijn ontwikkelen van fenotypische (d.w.z. klinische, epidemiologische) gegevens en biologische monsters verzameld bij eerstelijnszorgverleners, die een centrale biobank en database zullen voeden; gecombineerde multimodale gegevens gegenereerd door geavanceerde “omic”-analyses van deze monsters en fenotypische gegevens zullen worden geanalyseerd met algoritmen die zijn ontwikkeld door een biostatistisch team om kritieke lagen van de biologie te onthullen die betrokken zijn bij de respons op de infectie, maar ook de doeltreffendheid van behandelingen en vaccins. Door een flexibele interface op te zetten, zal dit pijplijn van gegevens en analyseplatform het team in staat stellen om nieuwe, opkomende behandelingen te testen in samenwerking met nationale en internationale partners, waardoor een grotere statistische kracht en solide conclusies kan worden bereikt.

Save the Children

Save the Children voert duurzame gemeenschapsprojecten in India uit om ervoor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot kwaliteitsonderwijs en gezondheidszorg, bescherming tegen schade en misbruik, en hulp in humanitaire noodsituaties.

Tijdens de pandemie sloten scholen plotseling hun deuren en de Indiase regering adviseerde over te schakelen op digitaal afstandsonderwijs. Met minder dan 25% van de huishoudens die toegang hebben tot het internet, heeft deze crisis de Indiase digitale kloof aan het licht gebracht. Het gesteunde project in de regio Madhya Pradesh heeft de volgende doelstellingen:

 • de continuïteit van het onderwijs tijdens de sluiting van scholen ondersteunen door alternatieve, niet-digitale oplossingen aan te bieden om de terugkeer van kinderen naar school te vergemakkelijken en het leerverlies te beperken;
 • zorgen voor een veilige en duurzame terugkeer naar school wanneer de scholen weer opengaan, door te zorgen voor beschermende uitrusting en de uitvoering van een gezondheidsprotocol.

 

Avanti’s Ghar Pe School programma

Het doel van Avanti is om jonge Indiërs met een laag inkomen gelijke toegang te geven tot kwaliteitsonderwijs in het hele land (de “bottom 10M children”) beginnend met de 2 miljoen middelbare scholieren in de Indiase staten Haryana en Himachal Pradesh.

Avanti runt momenteel de volgende drie programma’s:

 • JNV: De voorbereiding van leerlingen uit de klassen 11 en 12 van de Jawahar Navodaya Vidyalaya-scholen (JNV’s) op toelatingsexamens voor universiteiten.
 • Sankalp: In samenwerking met de regering van de Indiase staat Haryana worden leraren voorzien van technologie en inhoud (stroomvoorziening, ICT-apparatuur en speciaal ontworpen werkboeken) om wiskunde en wetenschappen te onderwijzen in de leerjaren 9 tot 12.
 • Ghar Pe School: Leerlingen uit families met een laag inkomen helpen thuis te leren door hen toegang te geven tot een bibliotheek met inhoud, beoordelingen te coördineren en live-sessies te organiseren.

Het Sofina Covid Solidarity Fund steunt Avanti’s Ghar Pe School programma.

 

Swasth

Swasth (Hindi woord voor “gezond”) is een vereniging zonder winstoogmerk gevormd uit meer dan 100 organisaties, voornamelijk uit de private sector, die open-source digitale gezondheidstechnologieën en -standaarden ontwikkelen voor het algemeen belang in India. Het platform zal de publieke inspanning van het bouwen van de National Digital Health Mission (“NDHM”) ondersteunen door het creëren van digitale gezondheidsinfrastructuur en standaarden om het particuliere gezondheidszorg ecosysteem in het NDHM open interoperabele netwerk te brengen.

Trust Circle

TrustCircle is een wereldwijd erkende, door onderzoek ondersteunde en evidence-informed AI-gedreven oplossing die zich richt op preventie en vroegtijdige reactie op geestelijke gezondheid, met name bij kinderen en jonge volwassenen in India. Het is gericht op het mogelijk maken van veerkracht door middel van eenvoudige drie minuten zelfreflectie, ondersteund door een bredere suite van logging, zichtbaarheid, beoordeling en reactie tools.

Meetbare impact

Daar het Fonds zich tot doel stelt een fundamentele bijdrage te leveren om de negatieve gevolgen van de crisis te verminderen, was de meetbaarheid van de positieve impact een sleutelcriterium binnen het beslissingsproces van gesponsorde initiatieven.

Het Sofina Covid Solidarity Fund streeft ernaar de resultaten en verwezenlijkingen van de initiatieven en de projecten die het steunt, te meten en te communiceren.

Onze samenwerking met de Koning Boudewijnstichting

Het Fonds werd opgezet binnen de Koning Boudewijnstichting, een van de grootste stichtingen van Europa. De stichting werd opgericht in 1976 en ondersteunt sindsdien projecten en personen die zich inzetten voor een betere samenleving, zowel in België als elders in de wereld.

Management

Het Fonds geleid door de Koning Boudewijnstichting, wordt overzien door een comité dat wordt voorgezeten door Dhr. Pierre Gurdjian en dat bestaat uit onafhankelijke leden en vertegenwoordigers van de Koning Boudewijnstichting, alsook uit vertegenwoordigers van Sofina. Het comité is verantwoordelijk voor de toekenning van beurzen in overeenstemming met het omschreven mandaat van het Fonds en de statuten van de Koning Boudewijnstichting.

Hoe werkt het?

Het Fonds van 20+ mln EUR wordt gefinancierd door Sofina en door leden van de Raad en het management team. 

Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij naar de Veelgestelde vragen.

Wij hebben een groot aantal aanvragen ontvangen en zijn selectief geweest bij het selecteren van de projecten die het Fonds steunt. Gezien het succes dat we hebben gekend, zijn we trots te kunnen aankondigen dat het budget volledig is toegewezen. Het is derhalve niet langer mogelijk steunaanvragen in te dienen. Als u vragen hebt, kunt u ons per e-mail bereiken op [email protected]