Sofina als vennootschap

Ecologisch aspect

Wij spannen ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen

Wij meten jaarlijks de ecologische voetafdruk van onze operaties en leggen concrete doelstellingen vast om al onze CO2-emissies te verkleinen en te compenseren

Wij moedigen ecologische mobiliteitsalternatieven aan via

  • onze “sustainable travel policy“, dat het gebruik van de trein en carpooling, de keuze van ecologische accommodatie, de verhoging van het aantal virtuele vergaderingen en de compensatie van resterende emissies aanmoedigt
  • ons duurzaam mobiliteitsbeleid, dat het gebruik van openbaar vervoer, e-bikes, gedeelde mobiliteit aanmoedigt en bedrijfswagens met lage CO2 uitstoot bevordert.

Wij zijn koolstofneutraal sinds 2020

(operaties van Sofina: scope 1, 2 en 3)

Wij ontwikkelen ecologische activiteiten en praktijken door

 

  • het aantal papierafdrukken te verminderen
  • recyclagebakken in onze kantoren te plaatsen
  • systematisch te kiezen voor duurzame oplossingen in onze kantoren (niet-wegwerpbaar bestek, waterfonteinen, enz.).

Wij verhogen het bewustzijn rond ecologische vraagstukken

Wij moedigen onze stakeholders aan om een proactieve houding rond ecologische vraagstukken aan te nemen

Wij lanceren interne initiatieven om het bewustzijn over het milieu te verhogen

Sociaal aspect

Onze medewerkers

Onze medewerkers staan centraal in onze organisatie. Zonder geëngageerde medewerkers wier waarden op één lijn liggen met de onze, die gemotiveerd zijn en wier achtergrond en verhaal representatief zijn voor de wereld waarin wij investeren, zullen wij onze doelstellingen niet kunnen realiseren. Wij geloven stellig dat een vertrouwensvolle, zorgzame, open en flexibele werkomgeving creëren voor onze teamleden de basis legt van onze duurzame groeiambities.

Wij bevorderen diversiteit, inclusie en een collaboratieve organisatie

Diversiteit en inclusie

Wij bieden bijzondere aandacht aan het versterken van diversiteit binnen onze teams, zowel wat betreft gender als achtergrond, en lanceerden een gerichte workshop die zulke thema’s behandelt.

Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie op de werkvloer die gebaseerd is op etnische afkomst, gender, leeftijd of seksuele/politieke oriëntatie.

Wij bieden onze medewerkers kansen om zichtbaar te worden en wereldwijd ervaringen op te doen.

Verdeling vrouwen/mannen door onze 3 kantoren⁽¹⁾
16 nationaliteiten⁽¹⁾
Verdeling mannen/vrouwen binnen de Raad van Bestuur⁽¹⁾

⁽¹⁾ Gegevens per 30 juni 2023

Wij zorgen voor een aangename werkplek voor iedereen en wensen een verantwoordelijke werkgever te zijn

Wij organiseren gerichte programma’s en initiatieven die het welzijn van onze medewerkers promoten:

  • Teambuilding-activiteiten
  • Green picknicks
  • Covid task force en Employee Assistance Programme
  • Maandelijkse virtuele dorpsbijeenkomsten
  • 40 extra vakantiedagen toegekend aan werknemers als dank voor de inspanningen geleverd in het kader van de pandemie

Wij streven naar een goed evenwicht tussen werk en privéleven, moedigen autonomie aan en kiezen voor een flexibele werkorganisatie.

Wij bieden onze werknemers een aangename werkomgeving die zich leent tot samenwerking en concentratie in functie van de noden.

Wij stimuleren onze medewerkers om gezond te leven door middel van verschillende workshops, challenges, campagnes en gezonde snacks.

Wij bieden een degelijke ziekteverzekering aan om hen en hun families te ondersteunen in tijden van nood.

Wij ondersteunen permanente vorming van onze mederwerkers, persoonlijke ontwikkeling en een dynamisch carrièremanagement met een aanpak gebaseerd op een groeimindset

Wij stellen wendbare en gemotiveerde mensen tewerk die de wens hebben om te leren en zich te ontwikkelen. Wij investeren in hun permanente ontwikkeling door middel van verschillende interne en externe trainingen.

Wij moedigen een cultuur aan waar feedback mogelijk is en stimuleren een ingesteldheid gericht op groei. Wij bieden verschillende evaluaties en programma’s voor ontwikkeling aan (zowel op persoonlijk vlak als op het vlak van teamontwikkeling).

Wij treden regelmatig in gesprek met onze medewerkers om zowel hun ontwikkelingsnoden als hun carrièrewensen te begrijpen.

Wij bieden coachingsessies aan om onze talentvolle professionals tot de volle omvang van hun potentieel te ontwikkelen.

Wij promoten de inzetbaarheid van onze mensen, zowel binnen als buiten de onderneming.

Bestuursaspect

Wij zijn aandachtig voor de ontwikkelingen in de regelgeving en hanteren hoge ethische standaarden

Wij volgen op de voet de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in de regio’s waar wij actief zijn.

Wij controleren nauwgezet of de investeringsstructuur en -beleid van onze portefeuille en doelondernemingen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij eerbiedigen internationale regels en voorschriften inzake rechten van de mens en van het kind, het bestrijden van corruptie en witwas.

Sofina’s Gedragscode vormt de kern van deze engagementen. De Gedragscode drukt de waarden uit van de Vennootschap en verzekert dat alle medewerkers deze principes toepassen.

De Dealing Code van Sofina verschaft een kader aan werknemers en adviseurs om te verzekeren dat de verordening marktmisbruik wordt geëerbiedigd.

Zowel de Gedragscode als de Dealing Code worden voorgesteld aan elke nieuwkomer en alle werknemers dienen eenmaal per jaar een compliance training te volgen en de compliance-vragenlijst in te vullen. De Compliance Officer verzekert dat beide codes effectief worden toegepast.

Wij streven ernaar de beste deugdelijke bestuurspraktijken ten uitvoer te leggen op alle niveaus

Onze governance-praktijken op het niveau van Sofina (samenstelling van de Raad, comités van de Raad, beslissingsproces op het niveau van het management) en binnen de relatie met onze stakeholders stellen elke partij in staat haar rol ten volle te spelen en haar verantwoordelijkheden op te nemen.

Wij vermijden elk belangenconflict of schijn van belangenconflicten door transparantie en een proactieve aanpak van elke mogelijke situatie van belangenconflict.

Onze gemeenschappen

Onze gemeenschappen acties

Local volunteering programme

Sofina biedt haar medewerkers een betaalde verlofdag aan per jaar met als doel hun hulp te verlenen, samen met minimaal twee andere collega’s, aan een liefdadigheidsorganisatie. Wanneer de werkdag besteed voor de liefdadigheidsorganisatie buiten de werkuren valt, verbindt Sofina zich ertoe 500 EUR te schenken aan de organisatie. Naar aanleiding van de pandemie laat Sofina haar medewerkers ook toe een halve dag per week aan vrijwilligerswerk te besteden.

Matching gift programme

Sofina verbindt zich ertoe hetzelfde bedrag te schenken als datgene dat door haar medewerkers wordt geschonken aan liefdadigheidsorganisaties tot het bedrag van 500 EUR/jaar per werknemer.

Collectes internes et recyclage

Interne ophalingen van kledij, speelgoed en voedsel voor liefdadigheidsorganisaties worden in onze drie kantoren georganiseerd.

Ook inzamelacties van IT-materiaal om er de recyclage van te verzekeren worden in ons kantoor te Brussel georganiseerd in samenwerking met Natuurpunt, een vereniging zonder winstoogmerk die voor elke opgehaald toestel een boom plant of voorziet in het behoud van 1m2 bos.